SANTÉ

Pour vous protéger mais aussi pour soulager les hôpitaux et les médecins généralistes cet hiver, pensez à vous faire vacciner !

La grippe est une infection respiratoire aiguë très contagieuse provoquée par un virus. Souvent considérée comme une maladie bénigne, elle est chaque année responsable de nombreux décès, en particulier chez les personnes âgées et/ou atteintes de certaines maladies respiratoires, cardiovasculaires, rénales ou encore de diabète. Si la plupart des cas de grippe guérissent spontanément, les risques de complications associés à la maladie et la très importante contagiosité de la maladie justifient l’utilisation du vaccin permettant de s’en protéger. Toutefois, malgré la vaccination, une personne vaccinée reste susceptible de développer la maladie, qui sera atténuée et moins susceptible d’entraîner des complications.

Le Conseil supérieur de la Santé recommande plus que jamais la vaccination aux personnes de plus de 65 ans et à risques élevés. Elle pourra aussi potentiellement diminuer l’occupation des lits d’hôpitaux si la saison grippale devait coïncider avec un pic de Covid-19.

Quand ? Les mardi 25, jeudi 27 & lundi 31 octobre et les jeudis 3 & 10 novembre 2022 de 8h30 à 12h.
Où ? Au Centre de Santé communal
(chaussée d’Alsemberg 883).

Prix ? 10 €.
Inscription obligatoire : 02/348.68.34 ou . Se munir de sa carte d’identité. Pas de parking disponible au Centre de Santé. Afin de respecter les mesures sanitaires, il est demandé de ne pas anticiper son heure de rendez-vous.

Vaccinations mensuelles

Elles s’adressent tant aux enfants, adolescents qu’aux adultes. Les vaccins concernés sont : Méningite, Diphtérie/Tétanos/ Coqueluche/Polio, Rougeole/Rubéole/Oreillons, Human Papillomavirus, Hépatite B…

Quand ? Le samedi 22 octobre 2022 de 9h à 10h.
Où ? Au Centre de Santé communal (chaussée d’Alsemberg 883).
Inscription obligatoire : 02/348.68.34 ou .

Jaarlijkse vaccinatiecampagne tegen de seizoensgriep

GEZONDHEID

Om u te beschermen, maar ook om de ziekenhuizen en de huisartsen deze winter te ontlasten: denk eraan om u te laten vaccineren! De griep is een zeer besmettelijke en hevige infectie van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door een virus. Ze wordt vaak beschouwd als een onschuldige ziekte, maar is elk jaar verantwoordelijk voor talrijke overlijdens,

in het bijzonder bij ouderen en/of mensen met bepaalde respiratoire, cardiovasculaire, nieraandoeningen of diabetes. Hoewel de meeste griepgevallen spontaan genezen, rechtvaardigen de risico’s op complicaties die gepaard gaan met de ziekte en de zeer hoge besmettelijkheid ervan het gebruik van het vaccin om zich ertegen te beschermen. Ondanks de vaccinatie heeft een gevaccineerde nog steeds de kans om de ziekte te krijgen, die verzwakt zal zijn en minder tot complicaties zal leiden.

De Hoge Gezondheidsraad beveelt de vaccinatie meer dan ooit aan voor 65-plussers en patiënten met een verhoogd risico. Ze kan mogelijks ook de bezetting van de ziekenhuisbedden doen dalen indien de seizoensgriep samenvalt met een piek van COVID-19.

Wanneer? Dinsdag 25, donderdag 27 & maandag 31 oktober en donderdag 3 & 10 november 2022 van 8.30 tot 12 uur. Waar? In het gemeentelijk Gezondheidscentrum (Alsembergsesteenweg 883).

Prijs? € 10.
Inschrijven verplicht: 02/348.68.34 of . Neem uw identiteitskaart mee. Er is geen parking aan het Gezondheidscentrum. Om de gezondheidsmaatregelen in acht te nemen wordt gevraagd om niet vroeger te komen dan uw uur van afspraak.

Maandelijkse vaccinaties

Ze richten zich tot kinderen, tieners en volwassenen. De toegediende vaccins zijn: meningitis, difterie/tetanus/ kinkhoest/polio, mazelen/rodehond/bof, humaan papillomavirus, hepatitis B, …

Wanneer? Zaterdag 22 oktober 2022 van 9 tot 10 uur. Waar? In het gemeentelijk Gezondheidscentrum (Alsembergsesteenweg 883).
Inschrijven verplicht: 02/348.68.34 of .