Appel à projets 2022

Comme chaque année, le Conseil communal, sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins, octroie un subside de fonctionnement aux associations présentant des activités dans les domaines du soutien à la parentalité, d’aide aux personnes en situation de handicap ou de la santé.

Le règlement d’octroi et le formulaire sont disponibles sur www. uccle.be ou sur demande via l’adresse e-mail dvandergucht@uccle. brussels. Toute demande de subside doit être introduite pour au plus tard le 15 octobre 2022.

GEZINNEN, GEZONDHEID EN PERSONEN MET EEN HANDICAP Projectoproep 2022

Net als elk jaar kent de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en schepenen een werkingssubsidie toe aan verenigingen die activiteiten aanbieden in de domeinen van ondersteuning van het ouderschap, bijstand aan personen met een handicap of gezondheid.

Het toekenningsreglement en het formulier zijn beschikbaar op www.ukkel.be of kunnen aangevraagd worden via . Alle subsidieaanvragen moeten ingediend worden uiterlijk op 15 oktober 2022.