ENVIRONNEMENT ET ÉDUCATION

Un audit et des petits travaux pour améliorer la gestion des eaux pluviales à l’école du Homborch

La Commune d’Uccle est lauréate de l’appel à projets régional « Opération Quick-wins ». Cette initiative vise à identifier, via un audit réalisé par Bruxelles Environnement, des actions faciles à mettre œuvre sur un site communal pour soit récupérer l’eau de pluie et réduire la facture d’eau, soit conduire l’eau de pluie vers son cycle naturel (infiltration dans le sol, intégration à un jardinet…), ce qui permet d’améliorer la résilience climatique. Le site choisi est l’école du Homborch, qui se situe dans une zone de vulnérabilité aux changements climatiques significative et dont la cour de récréation centrale doit faire l’objet de travaux de rénovation. Ce projet s’inscrit dans les objectifs du futur Plan Climat de la Commune. Les travaux relatifs aux actions identifiées seront subsidiés à hauteur de maximum 30.000 € et réalisés dans les deux ans. Un groupe de travail transversal a été créé pour suivre ce projet.

MILIEU EN OPVOEDING

Een audit en kleine werken om het regenwaterbeheer in school Homborch te verbeteren

De gemeente Ukkel heeft de gewestelijke projectoproep « Operatie Quick Wins » gewonnen. Dit initiatief strekt ertoe om via een audit door Leefmilieu Brussel acties te identificeren die gemakkelijk op een gemeentelijk terrein uitgevoerd kunnen worden om ofwel het regenwater op te vangen en de waterfactuur te doen dalen, ofwel het regenwater naar zijn natuurlijke cyclus (insijpeling in de bodem, integratie in een tuintje, …) te leiden, wat het mogelijk maakt de klimaatveerkracht te verbeteren. De gekozen site is school Homborch, die zich in een zone bevindt die duidelijk kwetsbaar is voor de klimaatopwarming en waar renovatiewerken uitgevoerd moeten worden aan de centrale speelplaats. Dit project ligt in de lijn van de doelstellingen van het toekomstig Klimaatplan van de gemeente. De werken met betrekking tot de geïdentificeerde acties worden ten belope van hoogstens € 3.000 gesubsidieerd en binnen de twee jaar verwezenlijkt. Er werd een transversale werkgroep opgericht om dit project op te volgen.